Kao najpovoljnije sredstvo za gašenje skladišta lakozapaljivih tekučina je CO2 (ugljičnidioksid). CO2 je bezbojan plin, osim što kod izlaska liči na oblak. Ako se udahne u malim količinama uzrokuje svrabež u grlu i nosu. Teži je od zraka i ne sadrži kisik i svojom povečanom koncentracijom smanjuje udio kisika u zraku ispod granice gorenja, čime se prekida svaki dalji proces gorenja.
CO2 se drži u čeličnim bocama u tekučem stanju pod pritiskom. Na osnovu pohranjivanja pod različitim pritiscima tako se i sistem CO2 dijeli na:

 • Visokotlačni sistem kod kojeg se CO2 čuva u rezervoarima koji se pothlađuju
 • Niskotlačni sistem u kojem se CO2 čuva u čeličnim bocama u tekučem stanju pod pritiskom.

Svaka boca na sebi ima brzootvarajući ventil, koji na sebi ima sigurnosni ventil, koji ne dozvoljava prekoračenje vrijednosti pritiska iznad ispitnog pritiska boce. Boce su smještene u prostoru izdvojenom od prostora koji se štiti i nalaze se u prostoriji pored štičenih prostora. Skup boca protivpožarnog uređaja čini bateriju boca. Svaki red boca služi za gašenje posebne prostorije. Svaka boca je određenog volumena i na svakoj se nalazi brzo otvarajući ventil koji preko fleksibilnog crijeva povezuje bocu sa izlaznim kolektorom. Između fleksibilnog crijeva ugrađen je nepovratni ventil za sprećavanje strujanja CO2 plina u suprotnom smjeru. Svaka boca visi na vagi koja konstantno kontroliše težinu punjenja CO2 u boci. Vaga reagira ako se težina punjenja CO2 u boci smanji za više od 10 %, odnosno 5 kg, tada se oglašava signal kvara na vatrodojavnoj centrali, a na samoj vagi položaj utega je u donjem položaju ispuštene boce. Kao elementi automatske detekcije požara služe

 • Termomaksimalni i dimni javljači, koji reagiraju kod podešene temperature i količinu dima koja je odabrana obzirom na specifičnosti tehnološkog procesa u štićenim elementima.
 • Ručni javljači požara postavljaju se kraj izlaznih vrata iz štićene prostorije.

Signal “požar” dobijen od automatskog ili ručnog javljača požara, vodi se do centrale vatrodojave koja ga obrađuje i proslijeđuje. Na centrali se ovaj signal svjetlosno i zvučno registrira, te proslijeđuje odmah na pripadne alarmne sirene u štićenom prostoru, te na odgovarajući razvodni ventil kojeg putem elektromehaničkog okidača otvara, te na razvodne ploče sa kojih se napaja ventilacija objekta i koju isključuje. Nakon vremenskog zatezanja centrala aktivira i elektromehanički okidač na pilot boci pripadne CO2 baterije, koja opet pneumatskim putem otvara sve ostale ventile na bocama. Ovo vremensko zatezanje potrebno je da bi svo ljudstvo, počev od signala “požar” preko alarmnih sirena, bezbjedno napustilo štićeni prostor, koji prisustvom koncentracije CO2 predstavlja opasnost.
U slučaju lažnog aktiviranja ručnih ili automatskih javljača požara ili u slučaju nemogućnosti blagovremene evakuacije štićenog prostora kod aktiviranog sistema, može se u periodu vremenskog zatezanja putem aktiviranja blokirnog tastera zadržati isticanje CO2 za svo vrijeme njegovog aktiviranja. Zbog njegove izuzetne namjene treba ga ugraditi u poseban ormarić sa staklom, tako da se izbjegne njegovo neželjeno aktiviranje. CO2 plin, nakon aktiviranja baterija boca, se cijevovodom dovodi u ugroženi prostor koji se s CO2 popunjava raspršivanjem plina kroz CO2 mlaznice.
Pored automatskog aktiviranja postoji i mogučnost aktiviranja i ručnim putem na dva načina:
Ručno daljinski, električno preko tastera ručnog javljača požara koji se smješta pored ulaznih vrata štičenog prostora
Ručno mehanički, preko ELEKTROMAGNETSKOG OKIDAČA koji je ugrađen na PILOT BOCI.

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •