Vatrodojavni sistem na vrijeme upozorava na pojavu požara i time omogućava intervenciju prije nego što požar dostigne ozbiljne i razarajuće razmjere. Projektant vatrodojavnog sistema snosi veliku odgovornost za pravilan izbor pojedinih elemenata ovisno o tipu štićenog objekta, njegovoj konstrukciji, namjeni i tehnologiji. Ako je pravilno izveden projekat i vatrodojavni sistem uz nadopunu ostalim protivpožarnim mjerama (putevi za evakuaciju, PP aparati i hidranti kao i mehanizmi za odimljavanje, protivpožarna vrata, vodene zavjese, automatski sistemi za gašenje) mogu se posljedice požara svesti na najmanju moguću mjeru. Sva ugrađena oprema i sistemi se moraju uraditi po propisima i uputama proizvođača, važećih standarda i pozitivnih svjetskih iskustava. Pored toga važan faktor je i pravilan izbor pojedinih uređaja i opreme, koja uz to mora biti kvalitetna, ispitana, atestirana i provjerena. Pouzdanost čitavog sistema zavisi od kvalitete ugrađenih elemenata, pravilnom rukovanju, redovnom održavanju, servisiranju i periodičnim ispitivanjima.

Postoje dva osnovna tipa vatrodojavnih sistema:

 • Konvencionalni sistem
 • Analogno-adresabilni sistem

 

Konvencionalni sistem

Sistem radi tako da centrala nadzire određeni broj linija na koje se priključuje određeni broj konvencionalnih detektora požara.

U slučaju aktiviranja detektora požara, na vatrodojavnoj centrali se javlja signal alarma na pripadajućoj zoni. Nakon primitka signala alarm neophodno je postupiti po Alarmnom planu koji se definiše kroz Plan zaštite od požara.

Nije moguće s centrale ustanoviti koji je detektor aktiviran, pa je u slučaju većeg broja prostorija neophodno koristiti indikatore ispred prostorija. Kod ovih sistema standardima je ograničen broj detektora koji se smiju postaviti na jednu liniju (EN54 predviđa do 30 detektora na jednoj liniji). Detektori požara koriste sljedeće principe za detekciju požara: mjerenje temperature, prisutnosti dima, treperenje plamena. U slučaju prekida ili kratkog spoja na liniji, ne smije ispasti iz funkcije više od jedne zone tj. najviše 30 detektora.

Ovaj zahtjev je važan za upotrebu modernih analogno-adresabilnih sistema.

 

Analagno-adresabilni sistemi

Princip rada detektora požara je isti kao kod konvencionalnih detektora s tim da je kod njih ugrađen element za adresiranje (broj koji određuje tačnu lokaciju). Sada centrala može komunicirati i nadzirati pojedinačno svaki element sistema, dozvoljeno je staviti na liniju više detektora. Standard EN54 propisuje da kod adresabilnog sistema, na liniji ne smije biti više od 128 elemenata (detektora i drugih elemenata sistema).

Da bi se zadovoljio zahtjev obzirom na prekid linije, detektori se spajaju u petlju (linija počinje u centrali sistema i njen kraj se završava u centrali). U slučaju prekida na jednom mjestu svi detektori i dalje rade, jer se petlja napaja s obje strane.

Adresabilni sistem u odnosu na konvencionalni ima više prednosti i to:

 • tačna lokacija detektora koji je izazvao signal alarma ili kvara
 • dodijeljivanje teksta detektoru ili grupi detektora
 • evidencija vremena događaja
 • memorisanje događaja (koji se naknadno može pregledati)
 • jednostavnije i jeftinije ožičenje
 • printani izveštaj sa centrale o svim događajima

Detektori na upit centralne šalju, pored svoje adrese i tipa detektora, informaciju o stanju detektora. Centrala obrađuje taj podatak, usporeduje ga s programiranim za taj tip detektora. Ako je dobijena vrijednost veća od programirane, centralni uređaj šalje signal alarma detektoru, koji tek tada uključuje svoju signalizaciju. Pored toga centrala može poslati nalog i nekom drugom elementu linijskog uređaja da izvrši programiranu komandu (uključenje sirena, aktiviranje modula za gašenje požara, isključenje klapni i klima komora, zatvaranje PP vrata, napajanja itd.). Više ovakvih sistema je moguće uvezati (integrisati) u jedan nadzorni centar.

Povezivanje takvih sistema jednostavnije je, a pouzdanost veća, jer svaki podsistem može raditi i u slučaju prekida komunikacije sa nadzornim centrom. Moderni sistemi omogućuju kompletan nadzor i upravljanje podsistema s centralnog mjesta.

Priključenje na grafički terminal (PC s odgovarajućim software-om) omogućuje brzi i pregledni prikaz sistema i dijelova sistema u kojima je nastao novi događaj (alarm, kvar, isključenje i dr.).

U mogućnosti smo, kao ovlaštena Agencija za opremu INIM, NOTIFIRE ponuditi Vam projektovanje, isporuku i ugradnju opreme:

 • Mikroprocesorske centrale
 • Detektore požara
 • Vanjske module za priključak pojedinih podsistema - signalnih uređaja, klasičnih detektora, upravljanje sistemima za gašenje
 • Aerosole i drugu opremu za gašenje požara
 • Kablove i drugu opremu potrebnu za ispravno funkcionisanje sistema

Pored navedenog,

DSC d.o.o. posjeduje odobrenje od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za periodične preglede, mjerenja i ispitivanja te izdavanje atesta o ispravnosti navedenih sistema.

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •