Dojavno-operativni centar „DSC“ d.o.o. Sarajevo je središnja služba agencije i vitalni segment naše djelatnosti. Sa radnim vremenom od 00 do 24 h, ekipiran dovoljnim brojem vrhunski obučenih operatera, sistematski moderniziran do nivoa opremljenosti visoko sofisticiranim prijemnim i drugim komunikacionim i PC uređajima, kao i odgovarajućim aplikativnim softverima, naš nadzorni centar u sadašnjem trenutku može prihvatiti do 12.000 priključenih štićenih prostora sa područja cijele Bosne i Hercegovine. U tom smislu, kada je riječ o aktuelnim razmjerama usluga i potencijalu našeg dojavno-operativnog centra, sa sigurnošću možemo reći da smo najrelevantnija zaštitarska agencija u sarajevskom kantonu, a posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa nizom agencija za fizičku zaštitu, te policijskim upravama MUP-a F BiH i RS, također veoma cijenjeni i prisutni na području cijele BiH.
 
Specifičnost pristupa nadzornog centra „DSC“ d.o.o. Sarajevo elektronskoj zaštiti objekata ogleda se najprije u osnovnoj činjenici da se monitoring instaliranih alarmnih sistema, sa intervencijom na objektu u slučaju kvara, odvija 24 sata dnevno svih 365 dana u godini. Po prijemu izvještajne šifre o alarmu provale, prepada, požara ili nekog drugog alarmnog stanja, trenutno se pristupa proceduri upućivanja interventne ekipe koja u najkraćem mogućem vremenu (od 2 do 10 minuta) izlazi na lice mjesta, kao i obavještavanju mjesno nadležne policijske uprave radi hitne intervencije i provođenja zakonom propisanog postupka uviđaja, odnosno obavještavanju profesionalne vatrogasne brigade sa zahtjevom za intervenciju gašenja požara. Štićeni prostor se također obezbjeđuje do dolaska vlasnika odnosno korisnika objekta.

U redovne aktivnosti dojavno-operativnog centra spada i obavezno pohranjivanje svih podataka koji su pribavljeni sredstvima tehničke zaštite, i to na magnetnom mediju i sa propisanim rokom čuvanja, kao i ažuriranje projekata i skica priključenih štićenih objekata, vođenje evidencija o redovnim i vanrednim događajima, praćenje statusa alarmnih zona na kojima su vršene intervencije daljinskim pristupom ili na terenu i slično.

Naš nadzorni centar, shodno svojim ugovornim obavezama, najmanje jedanput mjesečno svojim klijentima dostavlja redovni izvještaj o svim alarmnim događajima, uključujući i vremena uključivanja i isključivanja sistema u izvještajnom periodu, i to po datumima i redoslijedu korištenja validnih korisničkih šifri. U dosadašnjoj praksi smo također, na zahtjev policije ili drugih ovlaštenih organa za provođenje uviđaja i drugih istražnih radnji, redovno pružali sve neophodne podatke, kao i kompletan kompjuterski listing alarmnih događaja koji su registrirani u kritično vrijeme.

Naš dojavno-operativni centar je ekipiran tako da se na raspoložive, visoko sofisticirane tehničke uređaje mogu priključiti svi kompatibilni alarmni sistemi instalirani na području BiH, i to uz punu zaštitu podataka, potpuni nadzor komunikacionih kanala (kojima se primaju kodirane izvještajne šifre) i mogućnost prenosa žive slike u stanju alarma na objektu sa ugrađenim video nadzorom. Od 2006. godine, u nastojanju da postignemo punu pouzdanosti i sigurnost u komunikaciji centra sa alarmnim centralama štićenih prostora, kao prvi u BiH odlučili smo već instaliranim sistemima tehničke zaštite, kod svih zainteresiranih korisnika, dodati najnoviji mrežni alarmni komunikator, tzv. T-link, koji efikasno obezbjeđuje neprekidni nadzor telefonskih veza odnosno linija u komunikaciji štićenog objekta sa našim nadzornim centrom, te na taj način eliminira mogućnost sabotaže na raspoloživim komunikacionim vezama kao najslabijoj karici daljinski nadziranog sistema tehničke zaštite. Zahvaljujući tome, ujedno se obezbjeđuje siguran prijenos svih alarmnih signala od lokalnog alarmnog uređaja štićenog prostora do digitalnog prijemnog uređaja stacioniranog u našem dojavno-operativnom centru.

Najvažniji benefit investicije u ugradnju alarmnog sistema i istovremeno priključenje na naš nadzorni centar je činjenica da su samo na taj način sve štićene vrijednosti pod 24-satnim monitoringom, što korisniku takve usluge nesumnjivo daje pouzdan osjećaj stalne sigurnosti u svakodnevnom životu i vođenju svojih poslovnih aktivnosti. Uostalom, sistem tehničke zaštite ima svoj puni smisao jedino ako na alarm neko reagira i blagovremeno spriječi ugrožavanje štićenog objekta i imovine.

 

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •